Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Čeladence nebo Frýdlantské Ondřejnici ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS na členy PK obce, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK obce. Telefonicky nebo el. poštou od  obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK obce Čeladná. Na Frýdlantské Ondřejnici se žádný automatizovaný hlásný profil nenachází.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodního toku Čeladenka při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Frýdlant nad Ostravicí
  • HZS ÚO Frýdlant nad Ostravicí nebo Moravskoslezského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodního toku Čeladenka  nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v hlásných profilech toků (Čeladenka, Frýdlantská Ondřejnice)
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Frýdlant nad Ostravicí
  • HZS ÚO Frýdlant nad Ostravicí nebo Moravskoslezského kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodního toku Čeladenka nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení života a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v hlásných profilech toků (Čeladenka, Frýdlantská Ondřejnice)
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Frýdlant nad Ostravicí
  • HZS ÚO Frýdlant nad Ostravicí nebo Moravskoslezského kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Moravskoslezského kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na Čeladence pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Moravskoslezského kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Frýdlant nad Ostravicí a KPK Moravskoslezského kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území obce zajišťuje PK prostřednictvím obecního rozhlasu a/nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek obce Kunčice pod Ondřejníkem.


OPIS HZS Moravskoslezského kraje

Tel: 950 739 200,   950 739 241;    150;      112