Popis správního území obce Čeladná

OÚ Čeladná, Čeladná 260, 739 12 Čeladná

Telefon: 558 684 008; mail: celadna@iol.cz ; web: www.celadna.cz 

Geografické souřadnice

Obec Čeladná:                                       49°32.92378' s.š., 18°20.25522' v.d.

Nadmořská výška:                                  430 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha území katastru obce je 5 905 ha.

Počet obyvatel obce je 2 836, z toho:

  • děti do 14 - ti let                   455
  • ekonomicky aktivní            1582
  • ekonomicky neaktivní          799

Zásobování vodou a energiemi:

  • ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Vodovod realizuje zásobování většiny území obce pitnou vodou z Ostravského oblast. vodovodu, přivaděče Nová Ves - Frenštát p.Radhoštěm. Severní část obce je zásobována z vodojemu Čeladná umístěného na přivaděči OOV, respektive přerušovací komory Čeladná. Střední a jižní část obce je zásobována z odběrného místa přímo na přivaděči OOV, v jižní části zástavby a v lokalitě pod Ondřejníkem jsou tlakové poměry zlepšovány čtyřmi automatickými tlakovými stanicemi. Západní část obce je zásobována z vodovodní sítě Kunčic p. O. přes vodojem Kunčice p. O. ležící na území Čeladné, který je plněn výtlačným řadem z OOV. Z tohoto vodojemu je plněn i vodojem Nemocnice zásobující Beskydské rehabilitační centrum a přilehlou zástavbu. Navrženy jsou vodovody k zásobování lokalit Velké břehy, Vrchy, Paseky, Pod Malým Smrčkem (včetně ATS 4), Janečkovice, Planiska, nad BRC (včetně ATS 1), jižně od centra obce (včetně ATS 2 a 3) a zokruhování vodovodů v centru obce. K zastavitelným plochám Z48 a Z49 je navrženo prodloužení vodovodů z Kunčic p. O.. U zastavitelné plochy Z35 je navržena rekonstrukce dvou stávajících vodovodů na větší průměr. Objekty mimo dosah stávajících a navržených vodovodů, jsou a nadále budou zásobovány vodou z vlastních studní. Vodní zdroj Bystrý, který je využíván k zásobování Kunčic p. O., se nemění. .

  • LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V obci je zavedena kanalizace a obec má i vlastní ČOV. V Čeladné je stávající systém gravitační splaškové kanalizace ukončený čistírnou odpadních vod na severní hranici obce se Pstružím. Na ČOV je možno připojit i zástavbu Pstruží a západní část zástavby Kunčic p. Ondřejníkem. Přečištěné odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Čeladenky. Navrženy jsou kanalizační stoky k odvádění splaškových vod z lokalit u Pstruží, Stanovec, Pod Ondřejníkem, nad BRC, Vrchy, Paseky, Pod Malým Smrčkem, Janečkovice, Planiska a z jižní části centra obce. V lokalitě Velké břehy je navržena tlaková splašková kanalizace zaústěná do hlavního kanalizačního sběrače vedoucího podél Čeladenky. Dešťová kanalizace je navržena v několika úsecích podél silnice II/483 s odvodem vody do místních vodotečí. Likvidace odpadních vod u objektů mimo dosah kanalizace bude řešena decentrálním způsobem přednostně v domovních čistírnách odpadních vod, pokud to není možné tak akumulací v bezodtokých jímkách s pravidelným vývozem. Přečištěné splaškové vody a dešťové vody budou odváděny do povrchových vod nebo budou zasakovány.

  • ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Hlavním zásobovacím plynovodním vedením zůstane středotlaký plynovod DN 225 - 150 vedoucí z regulační stanice Pstruží, na který jsou napojeny plynovody zásobující většinu souvisle zastavěného území Čeladné. Jsou navrženy plynovody STL k zásobování zastavitelných ploch v lokalitách Velké břehy, Vrchy, Paseky, Pod Malým Smrčkem, Janečkovice, Planiska a nad BRC. Dále je navrženo zokruhování plynovodů mezi lokalitou Malé břehy a Pstružím. Odlehlé zastavěné a zastavitelné plochy zůstanou bez napojení na plyn stejně jako rozptýlená zástavba Pod Malou Stolovou, Pod Smrčkem a u východní hranice obce s Ostravicí. 

  • ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ je realizováno vedením VVN 110 kV č. 650-5619. Hlavním zásobovacím vedením el. energie zůstane vedení vysokého napětí 22 kV, linka VN č. 55 propojující rozvodny ve Frýdlantu n. O. a Frenštátu p. R., která je navržena ke zdvojení ve stávající trase. Stávající systém 39 distribučních trafostanic zásobujících zastavěné území je navrženo rozšířit o jedenáct nových trafostanic TS1 až TS7, TS9, TS11, TS12 a TS 93714 v lokalitě Ploština. Společně s trafostanicemi jsou navržena také potřebná připojovací vedení VN - nadzemní nebo kabelová. Je navržena přeložka a kabelizace části nadzemního vedení vedoucího přes centrum obce ve směru na Podolánky. 

  • ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM Vytápění rodinných domů zůstává individuální, objekty občanského vybavení a výroby budou nadále vytápěny domovními nebo podnikovými kotelnami. Stávající a navržené plynovody STL umožňují vytápění plynem ve velké části zastavěného území obce i navazujících zastavitelných plochách. Preferovaným palivem je plyn a ekologická obnovitelná paliva.

  • SPOJE - Stávající dva podzemní dálkové kabely procházející obcí zajišťují připojení obce na optický internet a dálkové telefonní spoje. Páteřní radioreléová trasa Radhošť - Lysá hora, čtyři méně významné radioreléové trasy vedoucí nad jejím územím, dvě radiové stanice ani základnová stanice mobilních telekomunikačních sítí, šířících se vzduchem, ale napájených nadzemním el. vedením, na Žáru jsou funkční

Čeladná - regionální informační servis