POVODŇOVÝ PLÁN obce ČELADNÁ

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Čeladná ID dPP:12073 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Uh.Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Čeladná podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Frýdlant nad Ostravicí. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Čeladná a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na ce.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Čeladenka
  • Frýdlantská Ondřejnice

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p., Ostrava
Zn. POD/14244/2020/922/45.07
ze dne 31.08.2020

Lesy České republiky, s. p.,
ST oblast povodí Odry - Frýdek Místek
Č. j.: LCR951/004964/2020 ze dne 13.10.2020
 
Potvrzení souladu od nadřízeného
povodňového orgánu:


Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Odbor životního prostředí

sp.zn.: MUFO_S 925/2021 ze dne: 2. 3. 2021

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2022
organizační část květen 2022
grafická část červenec 2020
přílohy červenec 2020
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze květen 2022
offline verze červenec 2020
digitalizovaná verze květen 2022
databáze POVIS květen 2022

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i