Povodňové prohlídky

Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK obce alespoň 1 x ročně, většinou v období před jarním táním s důrazem na hlavní tok a drobné přítoky.

Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toků (Čeladenka, přítoky) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky). Závady na vlastním toku nebo jeho objektech jsou neprodleně hlášeny správci vodního toku. V aktivní záplavové zóně dle aktuálního stanovení ZÚ  nesmí být povolovány stavby, skládky materiálu, dřeva, stavebnin atd. apod.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a stav břehových valů.