Čeladenka 

Délka toku
L = 17,3 km
Plocha povodí P = 43,2 km²
Průměrný průtok
Q = 1,08 m³/s
Pramen na sz. úbočí Trojačky  840 m n.m.
Ústí  do Ostravice ve Frýdlantu n. O./ Nová Dědina ve výšce 376 m n.m.

Průběh toku Čeladenka

Čeladenka pramení v Moravskoslezských Beskydech v nadmořské výšce 840 m na severozápadních svazích hory Trojačka (987 m). První kilometr spadá potůček na jihozápad, pak se obrací a po celý zbytek své cesty zachovává směr k severu, kde vytváří hluboké dlouhé údolí. Čeladenka na svém horním toku je horskou bystřinou, která vytváří hluboké, 8 km dlouhé údolí mezi masívy Kněhyně na západě a Smrku na východě; na tomto úseku klesá o 350 výškových metrů. Při ústí jednoho z drobných přítoků se na pravém břehu Čeladenky rozkládá přírodní rezervace V Podolánkách, chránící smrkový porost na rašeliništi. S již značně zmírněným spádem vystupuje potok u Hamrů z úzkého údolí do široké podhorské kotliny, protéká po celé délce obce Čeladná a poblíž železniční zastávky Nová Dědina na počátku Frýdlantu nad Ostravicí vyúsťuje zleva do řeky Ostravice, která pak vody Čeladenky odnáší dál do Odry. Těsně před tímto místem je Čeladenka krátkým kanálem propojena se souběžně probíhající Frýdlantskou Ondřejnicí, jejíž přirozený tok se jinak vylévá do Ostravice až o dva kilometry po proudu, poblíž centra Frýdlantu. V případě povodně tak ústí Čeladenky slouží pro Frýdlantskou Ondřejnici jako odlehčovací rameno. Obcí protéká Čeladenka severním směrem, kde se v katastrálním území obce Ostravice a města Frýdlantu nad Ostravicí vlévá do řeky Ostravice.

 

Hydrologické pořadí 2-03-01-0220
ID toku (CEVT) 10 100 419
ID toku 203 910 000 100
Správa VT Lesy ČR, s.p. ST-oblast povodí Odry

Frýdlantská Ondřejnice

 
Délka toku L = 8,309 km
Plocha povodí P = 37,4 km2
Průměrný průtok Q = m3/s
Srážky průměrná 700 mm (stoletá 1240 mm) / m²
Pramen ve výšce 
Ústí   do Čeladenky v Čeladné
Pramen  Kunčice pod Ondřejníkem ve výšce 600 m

Průběh toku Frýdlantská Ondřejnice

Frýdlantská Ondřejnice pramení v území Kunčic pod Ondřejníkem na úbočí Velké Stolové v Moravskoslezských Beskydech ve výšce 600 m n.m.. Délka toku činí 8,309 km. Plocha povodí měří 37,4 km². Na severu katastru Čeladné se vlévá do Čeladenky zleva, aby se vzápětí setkala s Ostravicí. Těsně před tímto místem je Čeladenka krátkým kanálem propojena se souběžně probíhající Frýdlantskou Ondřejnicí, jejíž přirozený tok se jinak vylévá do Ostravice až o dva kilometry po proudu, poblíž centra Frýdlantu nad Ostravicí. V případě povodně tak ústí Čeladenky slouží pro Frýdlantskou Ondřejnici jako odlehčovací rameno. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR s.p. - správa VT - oblast povodí Odry. 

Hydrologické pořadí 2-03-01-0230
ID toku (CEVT) 10 211 150 
ID toku 203 940 000 100
Správa VT Lesy ČR, s.p. ST- oblast povodí Odry

Další toky a přítoky v katastru Čeladné

Tok
ID toku
ID toku
recipient
Mečová
203 910 004 000
10 211 163
Čeladenka
Dešťanský p.
203 910 005 600
10 214 633
Čeladenka
Magurka
203 920 000 100
10 216 219
Čeladenka
Mohyla
203 920 001 200
10 209 104
Magurka
Kněhyňka
203 930 000 400
10 210 761
Čeladenka
Suchý potok
203 930 001 200
10 218 481
Čeladenka
Řasník
203 890 000 100
10 210 044
Ostravice
Korabský potok
203 930 001 600
10 210 680
Čeladenka
Psí doliny
203 930 001 800
10 216 061
Čeladenka
Matulákův potok
203 930 002 800
10 217 354
Čeladenka
Stolovec
203 930 004 200
10 209 463
Čeladenka
Huťský potok
203 930 004 500
10 209 427
Stolovec
Bílý potok
203 930 005 400
10 210 159
Čeladenka
Kolanka
203 940 002 600
10 210 574
Fr. Ondřejnice

Mapa vodních toků v Čeladné