B) Vodní nádrže

Vodní díla
(viz také ustanovení § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným tímto zákonem, a to zejména
 1. přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže,
 2. stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků,
 3. stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací,
 4. stavby na ochranu před povodněmi,
 5. stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,
 6. stavby, které se k plavebním účelům zřizují v korytech vodních toků nebo na jejich březích,
 7. stavby k využití vodní energie a energetického potenciálu,
 8. stavby odkališť,
 9. stavby sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod,
 10. studny,
 11. stavby k hrazení bystřin a strží, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak,
 12. jiné stavby potřebné k nakládání s vodami povolovanému podle § 8 zákona 254/2001 Sb. – vodní zákon.
Vodní nádrž
je prostor vytvořený vzdouvací stavbou na vodním toku, využitím přírodní nebo umělé prohlubně na zemském povrchu nebo ohrazováním části území, určený k akumulaci vody a k řízení odtoku. Podle účelu lze vodní nádrže rozdělit na tyto hlavní typy:
 • zásobní nádrže
 • ochranné (retenční) nádrže
 • speciální účelové nádrže (např. vyrovnávací)
 • rybochovné nádrže
 • víceúčelové nádrže
Jez
je vzdouvací zařízení vybudované v korytě toku, které v něm trvale nebo dočasně vzdouvá vodu k různým vodohospodářským účelům:
 • zvětšení hloubky vody nad jezem
 • dosažení bezprostředního spádu
 • zmírnění průtočné rychlosti
 • zvýšení hladiny podzemních vod
Základním hlediskem pro dělení jezů je jejich konstrukční řešení, rozeznáváme jezy pevné a jezy pohyblivé. U pevných jezů je hradící těleso nepohyblivé, a proto se voda vzdouvá trvale do dané výšky, kterou nemůžeme měnit, neboť je závislá na průtokovém množství. U jezů pohyblivých se hradící těleso dá buď sklopit, nebo úplně nad nejvyšší vodu vyhradit.

Vodní nádrže IV. kategorie v obci Čeladná

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Čeladná v POVIS
Id. Id.DIBAVOD Název Kat. Povodí Tok Vlastník Provozovatel Plocha [ha] poloha
203010220003 203010220001 koup.   2-03-01 Ostravice () Česká republika Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 0.010 map
203010220001 203010220007 koup.   2-03-01 Ostravice ()     0.110 map
203010100001 203010100001 Panská nádrž   2-03-01 Ostravice Panský p. (203810001600) Biskupství ostravsko-opavské Biskupství ostravsko-opavské 0.000 map
203930004201 203930004201 rybník dolní Prosper Golf Resort a.s. IV 2-03-02 Odra od Ostravice po Olši Stolovec (203940001400) Prosper Golf Resort a.s. Prosper Golf Resort a.s. 0.350 map 
203930004202 203930004202 rybník horní Prosper Golf Resort a.s. IV 2-03-02 Odra od Ostravice po Olši Stolovec (203940001400) Prosper Golf Resort a.s. Prosper Golf Resort a.s. 0.000  map
203930005411 203930005411 rybník u Bílého potoku IV 2-03-02 Odra od Ostravice po Olši Bílý p. (203930005400) Stanislav Pros Stanislav Pros 0.000  map
203940000111 203940000111 rybník v lokalitě Opálená IV 2-03-02 Odra od Ostravice po Olši Frýdlantská Ondřejnice (203940000100) Kamil Jahoda Kamil Jahoda 0.000  map
203910000111 203910000111 rybník v lokalitě Pod Smrčkem IV 2-03-02 Odra od Ostravice po Olši Čeladenka (203910000100) Jan Mohyla Jan Mohyla 0.150  map
203010230001 203010230002 203010230001   2-03-01 Ostravice Frýdlantská Ondřejnice (203940000100) Česká republika Lesy České republiky, s.p. 0.270 map

Mapa vodních nádrží v katastru Čeladné